Buit

Total: 0,00 €

Nota Legal

Textos Legals Versió 2 11-2018

1.1 Avís Legal (LSSI)
1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)
1.3 Política de Cookies
 

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)””, posem al seu coneixement la següent informació:

SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.A., [d’ara endavant SAS], és el titular del portal Web sas1900.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Passeig Torras i Bages, 106 - 08030 BARCELONA, NIF A08844029B, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 5389, Foli 27, Full 59184, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a sas@sas1900.com.
 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.
 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

SAS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i SAS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de sas1900.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web sas1900.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.
 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. SAS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Així mateix, SAS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

SAS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que SAS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de SAS.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de SAS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de SAS.

3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per SAS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de SAS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” sas1900.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de SAS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de SAS.

 

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a SAS pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.
 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

SAS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a SAS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a SAS, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del SAS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per SAS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

SAS utilitza el domini “sas1900.com” per els seus correus electrònics.

Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: sas1900.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “SAS” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del SAS.
Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.
 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça sas@sas1900.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a sas@sas1900.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S'informa al comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.
 

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.A., [d’ara endavant SAS], amb domicili social a la Passeig Torras i Bages, 106 - 08030 BARCELONA, NIF A08844029B, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 5389, Foli 27, Full 59184, Inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail sas@sas1900.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix SAS.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça sas@sas1900.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Passeig Torras i Bages, 106 - 08030 BARCELONA o bé enviant-ho per correu electrònic a sas@sas1900.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SAS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de sas1900.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SAS considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades personals i grantia dels drets digitals, per mitjà del present document, SAS.
 

Informa:

1. Titularitat dels Tractaments

SAS amb domicili social a: Passeig Torras i Bages, 106 - 08030 BARCELONA, és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2. Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:
 

2. 1. Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:
 

a. Oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web sas1900.com.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. Remetre'ls informació sobre els nostres serveis.

 

2.2- Base jurídica - Consentiment

Mitjançant l'emplenament dels formularis disponibles en la web, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats siguin incorporats al tractament de dades que realitza SAS amb les finalitats enmeradas en el punt anterior.
Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça sas@sas1900.com indicant en l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

3. Mesures de Seguretat

 

SAS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades adequades per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.
 

4. Canvi de Normativa

 

SAS, es reserva el dret de modificar la present política a fi d'adaptar-la a la normativa vigent.
Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-ho dirigint la seva comunicació a: sas@sas1900.com.

 

1.3 Política de Cookies

Que són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Cookies per:

 • Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.
 • Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:
  • Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.
  • Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.
  • De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.
  • De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
   • Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.
   • Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.
   • De geo-localització: Aquestes cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
   • De analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

   Cookies utilitzades

   • Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.
   • Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.
   • Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident

    

   Desactivar l'ús de cookies

   l’Usuari podrà en qualsevol moment, rehabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple :

    
   Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
   Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-int...
   Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo...
   Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

   Les cookies que utilitza la pàgina Web de SAS són:

    
   DOMINI Nom de la "Cookie" Expira Informació
   COOKIES PRÓPIES
   sas1900.com ver_legal Permanent Control versió dels textos legals
   COOKIES DE TERCERS
   sas1900.com _utma 2 anys Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
   sas1900.com _utmb 30 minuts Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
   sas1900.com __utmc Sessió Mesurament interna Google Analytics Nivel 3
   sas1900.com _utmz 6 mesos Mesurament interna Google Analytics Nivell 3
   sas1900.com _utmz 2 anys Per a distingir els usuaris Nivell 3
   sas1900.com _ga 2 anys Per a distingir els usuaris Nivell 3
   sas1900.com __gib 24 hores Per a distingir els usuaris Nivell 3
   sas1900.com __gat 1 minut Per a limitar el percentatge de sol·licituds Nivell 3

    

   L'usuari queda informat que si prossegueix la seva navegació en el nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per a impedir la instal·lació de les cookies emprades per aquest, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes, en els termes inclosos en l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

çant>

Casos d'èxit

@sasbarcelona

@SASbarcelona1900

SAS NEWSLETTER

Casos d'èxit

Les nostres marques

2019 SAS - PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Powered by Bitanube - Design by Pixel concepte